خانه اول

پيام گذار كيومرث

آيا دموکراسی سلبی است ياسببی
فرستنده پيام : کيان تاريخ:  
پاسخ به اين پيام