خانه اول

پيام گذار كيومرث

مذاکرات چين وآمريکا درسال ۱۹۷۳
فرستنده پيام : کيان تاريخ:  
پاسخ به اين پيام