خانه اول / پيام گذار

پيام گذار كيومرث

سرفصل جديد

دوستان توجه دارند كه يك مكالمه ويامباحثه خوب آن است كه از واژه های توهين آميزپرهيزشود وبا استدلال بتوان حقيقت وياواقعيتی راكه نويسنده بدان دست يافته است
اشاعه داد ٫ مطمئن باشيد كه خواننده را بهتر به اقناع موردنظرتان ميرسانيد
متاسفانه مجبوربه قبول اين هستيم كه درصورت مشاهده الفاظ ركيك ودورازشان در يك مباحثه اجتماعی مديرسايت اين اجازه را بخودميدهد كه آن بحث ياپرسش را حذف نمايد تا بتوانيم به محيط سالمی برای بحث ومناظره دست يابيم
باتشكراز توجه تان
خانه هائی كه دارای علامت ستاره نيستند نوشتن در آن اختياری است
اينجا بنويسيد هفتاد و نه
نام شما:*
آدرس پست الكترونيكي شما:
آدرس سايت ينترنتي شما:
موضوع: *
متن پيام شما: *