farsi and iranian names, farsi name list, irani baby names
نامنامه / خــانــه

نام
آتوسا
جنسيت دختر
آمده از زبان : فارسی باستان
معني : نام يكي از دختران داريوش
ريشه واژه :
فرستنده : نام يكي از دختران داريوش
سايت اينترنتي
نامنامه