farsi and iranian names, farsi name list, irani baby names
نامنامه / خــانــه

نام
آصفه
جنسيت دختر
آمده از زبان : عـربی
معني : بسيار داناوخردمند
ريشه واژه :
فرستنده : بسيار داناوخردمند
سايت اينترنتي
نامنامه