برگشت به صفحه قبل
درهرقسمتي از سايت كه شكل زير را مي بينيد معني آن اين است كه :
English
فارسي با تخته كليد ايراني          لاتين

شما ميتوانيد اگرمايل باشيد در مثال زير نكات بالا را تمرين كنيد

English
فارسي با تخته كليد ايراني          لاتين

تــخــتـــــه كــلـيـد لاتــــــيـــــن

  • جاي حروف را روي تخته كليد بر اساس شكل زير ميتوان يافت

تــخــتـــــه كــلـيـد ايـــــــــرانـــــــي

  • جاي حروف را روي تخته كليد بر اساس شكل زير ميتوان يافت
%>