خــانــه

برآنـم كه هركتاب مربوط به ايران و ايراني در اينجا قرار دهم ٫ اگر تو هم ايده ای داري بفرست ٫ مطمئن باش بدون تعصب آن را در ليست قرار دهم
  1. ترجيهن بزبان فـارسـي يا انگليسي باشد
  2. فيل پي دي اف باشد
  3. بدون فحش و ناسزا و واژه هاي مستهجن ٫ مگر اينكه موضوع درباره آن باشد
  4. انتشارش آزاد باشد

لـيـسـت كـتـاب هـاي ايـنـتـرنـتـی آزاد فـارسـی

قـصـه هـاي كـوچـه اثر زنـده يــاد احـمـد شـامـلـو
پــيـد ا يـش ايــران
شاهنشاهي هـخـامـنـشـي
شـاهـنـشـاهـي پــارتـيـان
هـلـنـي هـا در ايــران
نـقـش تـمـدن ايـران باستان در خـاورمـيـانـه
شـاهـنـشـاهـي سـاسـانـي
شــاهــنــامـــه
جــنــايـت بـــي عــقــوبـت
٢ قـــرن سـكــوت
ايـــران در زمـــان احــمــد شــاه و جنگ جهاني اول
بـراي گــونـگـاديـن بـهـشت نـيـست
تــزكره اوليا از عـطار نـيـشـابــوري
صــد خــطـابــه اثر مـيـرزا آقــا خــان كــرمــانــي
هــويـت ايــرانــي و زبــان فــارســی اثر شـارخ مـسكـوب
داستان مـوش و گـربـه اثر عـبـيـد زاكـانــي