افزودن واژه نو/ Home
تعدادبازديدازاين صفحه : 15402
ليست واژه هاي مربوط به اينترنت مجموع واژه ها در اين گروه 18
معنيواژه فني
 مخفف Active Server Pages ASP
 ويژگی پروسياه برای يک نوشته Bold
 صدا کردن ، درنرم افزارها فرمانی است برای اجرای يک Function CALL
 نام هرصفحه غيرازصفحه اول هرسايت Deep link
 پست الکترونيکی بدون امکان استفاده از کاغـذ e-post
 مخفف Frequently Asked Questions FAQ
 سيستمی که ميتواند چيزهائی را در اينترنت برای شما پيدا نمايد Gopher
 مخفف Internet Server API ISAPI
 زبانک ويا SCRIPT ای است که از زبان جاوا استخراج شده است. JAVASCRIPT
 تبادل لينک درميان تعدادی وبسايت Link exchange
 مخفف Multipurpose Internet Mail Extension MIME
 بجای اينترنت ويا حتی NetWork بکار ميرود NET
 بطورکلی به کليه سرويس هائی که در اينترنت برای استفاده کاربر وجوددارد Online
 کــد نرم افزار آزاد ، منبع آزاد Open Source
 مخفف Paid per Click PPC
 لصنک گذاری متقابل دو ويا چند سايت Reciprocal links
 اعلام حضور برای استفاده از يک امکان در شبکه کامپيوتری Sign on
 زبان برنامه نويسی اينترنتی است و مخفف Extended Markup Language است. XML

افزودن واژه نو/ برگشت به سرصفحه