ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
CALL
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
صدا کردن ، درنرم افزارها فرمانی است برای اجرای يک Function
ليست واژگان كامپيوتري