ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
e-post
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
پست الکترونيکی بدون امکان استفاده از کاغـذ
ليست واژگان كامپيوتري