ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
FAQ
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
مخفف Frequently Asked Questions
شرح و توضيح:
پرسش و پاسخ هائی که بارها تکرار شده است. غالبا سايت های اينترنتی دارا يک قسمتی برای پاسخ به سئوال های بينندگان سايت خود ايجاد کرده اند
ليست واژگان كامپيوتري