ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
Bold
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
ويژگی پروسياه برای يک نوشته
شرح و توضيح:
يعنی اگر نوشته ای را با اين ويژگی بنويسيم، آن نوشته پروسياه بنظرمی آيد
ليست واژگان كامپيوتري