ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
Online
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
بطورکلی به کليه سرويس هائی که در اينترنت برای استفاده کاربر وجوددارد
شرح و توضيح:
اين سرويس ها را بايستی وقتی اينترنت فعال است از آن بهره برداری نمود، مثل راديو و يا تلويزيون و تلفن ويا دورنگار وغيره
ليست واژگان كامپيوتري