ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
Gopher
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
سيستمی که ميتواند چيزهائی را در اينترنت برای شما پيدا نمايد
ليست واژگان كامپيوتري