ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
ISAPI
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
مخفف Internet Server API
شرح و توضيح:
يک API برای مايکرسافت IIS که برنامه نويسان را قادر ميکند که برنامه هائی با سرعت بسيار بهتری به نسبت CGI برای سرورهای اينترنتی بسازند
ليست واژگان كامپيوتري