ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
PPC
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
مخفف Paid per Click
شرح و توضيح:
بسياری از سايت های تبليغاتی روش هايی را برای تبليغ درمورد مشتری های خود بکار ميبرند بدين شکل که اگر شما آدرس ويا Banner شرکت مورد نطر را درسايت خود قرار دهيد وديگرانی که به سايت شما مراجعه ميکنند وموش را روی آن سايت بچکانند بابت اين کار پول معينی به صاحب سايت پرداخت ميشود
ليست واژگان كامپيوتري