ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
Reciprocal links
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
لصنک گذاری متقابل دو ويا چند سايت
شرح و توضيح:
وقتی که دو سايت تصميم می گيرند که برای کمک به يکديگر درجهت بالارفتن ضريب ديده شدن در سيستم های جستجو درسايت خود لينکی از ديگری قراردهد
ليست واژگان كامپيوتري