ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
Link exchange
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
تبادل لينک درميان تعدادی وبسايت
شرح و توضيح:
مشارکت چندين وچند سايت اينترنتی برای قراردادن لينک شان در صفحه های يکديگر است.بدينوسيله که مثلا هريک از سايت های شرکت کننده دراين کار يک کد javascript را درصفحه خودقرار ميدهد که بنوعی لينک به همه صفحه های ديگراعضا به غيراز خود سايت نمايش دهنده را برقرار ميکند و بنمايش ميگذارد
ليست واژگان كامپيوتري