ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
ASP
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
مخفف Active Server Pages
شرح و توضيح:
زبان برنامه نويسی صفحات انترنتی است، ويژگی اين زبان اين است که اولا سايت ساخته شده ديناميک است ثانيا می توان از داده پردازها در اين زبان استفاده نمود. اين زبان توليد شرکت Microsoft است در نتيجه با ساير توليدات اين ئرکت خوانائی کامل دارد. اين زبان بخوبی می تواند با زبانک VBScriptوAccess database و SQL database و XML و XSL و XSL و ActiveX و ساير زبان هائی از اين دست کار کند.
ليست واژگان كامپيوتري