ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
Open Source
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
کــد نرم افزار آزاد ، منبع آزاد
شرح و توضيح:
اين قراری است که بعضی فعالين اينترنت گئاشته اند که برنامه تهيه شده بايستی کد اصلی آن به رايگان در اختيار همه قرار بگيرد، تا ديگران نيز بتوانند اين برنامه را به وسع خودشان گسترش بيشتر بدهند. با اين روش نياز به آن است که گسترش دهنده بعدی خود را ملزم به قواعدی نمايد که اين قاعده ها در يک موافقت نامه جمع شده است و خواننده در صورت تائيد آن ميتواند کد برنامه را دريافت دارد. برای دسترسی به اين قبيل کد ها و نرم افزارها پيشنهاد ميشود که در يکی از سيستم های جستجو مثل Altavista کلمه Open source را نوشته سايت هاي ليست شده را مطالعه نمايد.
ليست واژگان كامپيوتري