ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
JAVASCRIPT
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
زبانک ويا SCRIPT ای است که از زبان جاوا استخراج شده است.
شرح و توضيح:
اين زبانک در اينترنت کاربرد خوبی دارد وهرچند شرکت microsoft زبان ديگری بر اساس اين زبان ساخته است با نام JSCRIPT ولی اين زبانک کاربرد بيشتری پيدا نموده است. نکته قابل توجه در اين زبان اين است که هرچند اين زبانک از java آمده است ولی OOP نيست.
ليست واژگان كامپيوتري