ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
XML
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
زبان برنامه نويسی اينترنتی است و مخفف Extended Markup Language است.
شرح و توضيح:
اين زبان جزو زبان های Markup است بدين معنی که يک ويژگی ويا عنصر محصور کد شروع و کد پايان می باشد.درواقع HTML خود يک برنامه از XML است. شکل بندی ، رنگ، آلات صفحه آرائی در XML بوسيله XSL ويا XSLT انجام می گيرد.
ليست واژگان كامپيوتري