ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
MIME
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
مخفف Multipurpose Internet Mail Extension
شرح و توضيح:
نام روشي برای ارسال تصوير، صداوديگر اطلاعات از طريق نامه های الکترونيکی ويا ايميل است . معمولا نامه الکترونيکی بزبان آمريکائيست مگر اينکه ما خود با تغيير MIME آن را برای زبان های ديگر مناسب کنيم.
ليست واژگان كامپيوتري