ليست واژگان كامپيوتري / Home
واژه فني
Sign on
متعلق به گروه
اينترنت
معني:
اعلام حضور برای استفاده از يک امکان در شبکه کامپيوتری
شرح و توضيح:
به کامپيوتری زنگ زده و نام و رمز عبور راداده وسپس استفاده از امکانات موجود در آن کامپيوتر
ليست واژگان كامپيوتري